Begeleiding van leerlingen

De mentor is de docent die, naast het lesgeven, de speciale taak heeft om voor de leerlingen te zorgen. De mentor kent de leerlingen goed omdat hij/zij veel les geeft aan de eigen klas. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Al onze leerlingen hebben een hulpvraag. Voor iedere leerling wordt een individueel ontwikkelingsperspectief gemaakt dat beschrijft wat het te verwachten uitstroomniveau is na de periode op het opdc. Tevens wordt hierin beschreven welke extra begeleiding er op het opdc ingezet gaat worden. Dit ontwikkelingsperspectief wordt door de mentor met de ouders besproken, geëvalueerd en bijgesteld.

Er zijn naast het eerste gesprek over het ontwikkelingsperspectief in ieder geval nog drie oudergesprekken met de mentor per jaar. In overleg met de psycholoog of de orthopedagoog kan besloten worden dat de leerling in aanmerking komt voor extra begeleiding op didactisch gebied of op sociaal-emotioneel gebied als er sprake is van bijvoorbeeld: faalangst, onzekerheid of onvoldoende sociale vaardigheden.

Een leerling kan besproken worden in het Intern Ondersteunings Team. Daarin zitten alleen mensen die in Saenstroom werken: de coördinator ondersteuning en begeleiding, de mentor, de schoolmaatschappelijk werker, de psycholoog en de orthopedagoog. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan dan worden bijgesteld en er kunnen adviezen gegeven worden over de te volgen leerroute.

Eenmaal per maand is er een bijeenkomst van het Extern Advies Team (EAT). Hierbij worden ook externe instanties betrokken zoals: leerplichtambtenaar, GGD en jeugdhulpverlening. Voordat bespreking in het EAT plaatsvindt, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd.

Jeugdgezondheidszorg GGD Zaanstreek-Waterland

Elke school heeft een eigen jeugdarts, die gespecialiseerd is in jeugdgezondheidszorg. De jeugdarts kan om advies gevraagd worden en preventief geraadpleegd worden. Alle leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs in Zaanstad worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Een van de jeugdartsen van de GGD voert het onderzoek op school uit.

Zie voor meer informatie www.ggdzw.nl.

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker, mw. A. Mimpen, kan ouders uitnodigen voor een gesprek als dit voor de begeleiding van een leerling gewenst is. Het is mogelijk dat de thuissituatie besproken wordt, als er signalen zijn dat het niet goed gaat.

De schoolmaatschappelijk werker kan de ouders dan tips geven om de leerling thuis zo goed mogelijk te begeleiden bij het schoolleven. In sommige gevallen kan het advies gegeven worden voor externe begeleiding door een hulpverleningsinstantie en, waar nodig, kan ook een doorverwijzing plaatsvinden. Het is van belang dat ouders en school goed samenwerken.

Dyslexie

Mevrouw Stam begeleidt leerlingen met dyslexie. Als ouders er mee instemmen hun zoon/dochter mee te laten doen aan een dyslexie-onderzoek, vergoedt de school de helft van de kosten van dat onderzoek.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Als school hebben we aandacht voor de didactische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Als blijkt dat er omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het Intern Ondersteuningsteam van de school besproken worden. Als er een vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in gesprek gaan met de ouders om samen een oplossing te vinden. In een aantal gevallen kan sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van een dergelijke situatie.

Op elke school is een aandachtsfunctionaris die de toepassing van de meldcode implementeert en coördineert. Bij Saenstroom is dat dhr. van den Brink,  Coördinator ondersteuning en begeleiding. Het volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland.

Ouders worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding.

Invoering wet passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet ‘passend onderwijs’ van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd dat elk kind, ongeacht zijn of haar beperking, een passend onderwijstraject moet kunnen volgen, bij voorkeur in de eigen regio. Het bestuur van de school waar de leerling wordt aangemeld is hiervoor verantwoordelijk (zorgplicht). Als een school zelf niet in staat is om dit passende traject te bieden, helpt zij ouders en leerling naar de juiste onderwijsplek.

Wanneer een leerling wordt aangemeld voor onze school, onderzoeken we samen met de ouders zorgvuldig of de aangemelde leerling de juiste zorg en begeleiding geboden kan worden op het opdc. Het Samenwerkingsverband SVZ beslist over de toelaatbaarheid van een leerling op het opdc. In geval van een negatief besluit kan binnen twee weken na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd een heroverweging worden aangevraagd.