Oudercontacten/rapporten

In de eerste weken van het schooljaar spreken ouders met de mentor over het ontwikkelingsperspectief.
De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. Enkele dagen voor het uitdelen van het rapport ontvangt u een uitnodiging om naar de rapportbespreking op school te komen. Na deze bespreking wordt het rapport meegegeven. In februari ontvangen ouders van leerlingen uit het tweede leerjaar een uitnodiging voor een gesprek over het doorstroomadvies.

Ouderbulletin

Vier keer per jaar wordt een nieuwsbrief voor ouders per e-mail verstuurd, op de website gezet en opgestuurd naar ouders die niet de beschikking hebben over een computer. Deze nieuwsbrief geeft relevante informatie over de afgelopen periode en over de periode tot de volgende vakantie.

Website

De website is voor de school eveneens een manier om met ouders en andere belanghebbenden te communiceren. Onder de knop ‘Voor ouders’ vindt u bij ‘Protocollen/documenten’ een aantal stukken waar in deze schoolgids naar wordt verwezen. Zie www.saenstroom.nl

Gedragsprotocol

Informatie Gescheiden Ouders In de wet is vastgelegd dat ouders naar de school toe een informatieplicht hebben, als er sprake is van het uit elkaar gaan of het scheiden van de ouders. In de wet is ook vastgelegd dat de school verplicht is beide ouders te informeren, ook als ouders uit elkaar zijn.

In een gedragscode heeft de Stichting Saenstroom vastgelegd hoe uitvoering wordt gegeven aan de wet. In het gedragsprotocol wordt beschreven wat de school van de ouders nodig heeft om hen te kunnen informeren en op welke wijze de school het geven van informatie heeft geregeld.

De volledige tekst van het Gedragsprotocol Informatie Gescheiden Ouders is onder ‘documenten’ te vinden op de website van de school. Wanneer een kind niet bij beide ouders opgroeit en/of één van de ouders aangeeft het gezag alleen te voeren wordt dit standaard nagevraagd bij de gemeente in verband met eventuele vragen rond informatieverstrekking.