Schoolregels

Binnen de school gelden de schoolregels. Voor de klassen zijn er klassenregels. Jullie krijgen van je mentor uitleg over de regels. Om alles op school zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat elke leerling zich aan de regels houdt. Tijdens de eerste week besteden we hier uitvoerig aandacht aan. Een aantal zaken staat hieronder beschreven.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd. Het leerlingenstatuut is in overleg met de leerlingenraad tot stand gekomen. Eens in de twee jaar wordt het leerlingenstatuut herzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: huiswerk, vrijheid van meningsuiting, schoolregels en disciplinaire maatregelen. Het statuut is voor alle leerlingen bedoeld. De belangrijkste schoolregels voor de leerlingen worden aan het begin van het schooljaar besproken.

Als het leerlingenstatuut niet juist wordt toegepast, heeft elke leerling het recht om bezwaar aan te tekenen bij de schoolleiding. Je vindt het leerlingenstatuut onder de knop ‘voor leerlingen’ op de website van de school.

Antipestbeleid

Als je bij ons op school zit, moet je je veilig voelen. Daarom voeren we tijdens het hele jaar een actief antipestbeleid. Alle leerlingen ondertekenen een anti-pestprotocol met daarin een aantal afspraken.

Mw. N. Hoogervorst, onze orthopedagoog, is aandachtsfunctionaris sociale veiligheid, zij coördineert zaken om pesten te voorkomen op onze school.

Gevonden voorwerpen

Leerlingen zijn verplicht om gevonden voorwerpen af te geven bij de conciërge van de school. De conciërge heeft een kantoor bij de hal. Ook kunnen leerlingen en ouders verlies, beschadiging of diefstal van schoolspullen of bezittingen hier melden, dagelijks van 08.15 uur tot 16.15 uur.

Te laat komen

Kom je te laat, dan moet je je melden bij de conciërge en wordt je naam genoteerd. Als je drie keer te laat bent gekomen, moet je je de volgende dag om 08.00 uur op school melden. Als je vaak te laat komt, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid

Als je door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden (bezoek aan arts/tandarts) de school niet kunt bezoeken, moet dit telefonisch gemeld worden tussen 08.00 uur en 08.45 uur (tel. 075 621 37 25). Wil je je ouders vragen om afspraken met bijvoorbeeld de orthodontist zoveel mogelijk na schooltijd te maken? Ben je afwezig en ben je om 09.15 uur nog niet afgemeld, dan nemen we contact op met je ouders. Ongeoorloofd schoolverzuim melden we bij de leerplichtambtenaar. Mocht je tijdens de les ziek worden en naar huis willen, dan nemen we eerst telefonisch contact op met je ouders. Ga je na overleg zelfstandig naar huis, dan vinden we het belangrijk dat één van je ouders even naar school belt als je thuis bent aangekomen.

Kledingvoorschrift

Leerlingen hebben recht op vrijheid van uiterlijk, maar wel binnen bepaalde grenzen. In de school mag geen aanstootgevende, discriminerende of beledigende kleding gedragen worden.

Gymnastiek

In principe nemen alle leerlingen deel aan de lessen gymnastiek. Alleen als er een schriftelijke verklaring is van de ouders, kan hiervan worden afgeweken.

Je blijft in dat geval tijdens de gymlessen wel gewoon op school. Na de gymles is douchen verplicht.

Mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor apparaten die je meeneemt naar school.

Je mag je mobiel in de klas alleen gebruiken na toestemming van de docent.

Gedragscode internet en sociale media

De gedragscode omschrijft de regels voor het gebruik van internet, e-mail, sociale media en de elektronische leeromgeving (ELO) voor Saenstroom. De gedrags- en gebruiksregels gelden voor alle leerlingen, medewerkers, stagiairs, ouders en gasten. Van elke gebruiker wordt verwacht dat hij/zij op een goede en verantwoorde manier met deze middelen omgaat. Internet en e-mail worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik en/of onderwijszaken. De gedragscode is onder de knop ‘voor leerlingen’ en onder de knop ‘voor ouders’ bij ‘Protocollen/documenten’ te vinden op de website van de school.