Schoolvakanties/verlof

Verlof buiten schoolvakanties

Bij het bespreken van vakanties moeten gezinnen zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat is bij de Wet op de Leerplicht geregeld. Toch kan zich een situatie voordoen die het absoluut onmogelijk maakt om aan deze eis te voldoen. In dat geval kunnen ouders bij de directeur een schriftelijk verzoek indienen voor extra verlof. Extra verlof wordt alleen verleend als er sprake is van zogeheten gewichtige omstandigheden. Men spreekt van gewichtige omstandigheden als:

  • een dokter een vakantie adviseert
  • een van de naaste familieleden is overleden
  • een van de naaste familieleden in het huwelijk treedt (max. twee dagen)
  • een van de ouders seizoenarbeid verricht
  • de werkgever van één van de ouders hen verplicht buiten de vakantieperiode op vakantie te gaan

Voor de laatste twee punten geldt dat een dergelijk verlof nooit mag worden verleend in de eerste twee weken na de zomervakantie. Mocht een dergelijk verlof noodzakelijk zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de schoolleiding voor de verdere gang van zaken. Leerlingen kunnen één dag vrij krijgen voor het Islamitische suiker- en offerfeest, mits het verlof van tevoren schriftelijk is aangevraagd. U kunt extra verlof aanvragen door het invullen van de bijlage – aanvragen vrijstelling van schoolbezoek en deze in te leveren bij de administratie op school.

Leerplichtambtenaar gemeente Zaanstad

Elke school is verplicht om verzuim en te laat komen te registreren en volgens landelijke richtlijnen te melden. Met het Team Leerplicht van de gemeente Zaanstad zijn nadere afspraken gemaakt over het terugdringen van verzuim en te laat komen en over het nemen van de daarbij behorende sancties. Alle afspraken zijn vastgelegd in een gemeentelijk verzuimprotocol ‘Iedere leerling telt’. Scholen zijn verplicht om uitvoering te geven aan de afspraken. Het verzuimprotocol is een dynamisch document en wordt indien nodig aangepast. Het digitale document is te vinden op de website van de gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl door in het zoekvenster protocol leerplicht in te vullen. Op de website van de school staat een link naar dit document. U kunt het Team Leerplicht bereiken via telefoon 14075 (lokaal tarief).

Saenstroom opdc heeft een absentieprotocol waarin vermeld staat hoe wij met te laat komen en ander verzuim omgaan. Het absentieprotocol is onder ‘documenten’ te vinden op de website van de school.