Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als ouder (of uw kind) het niet eens bent met een beslissing of het handelen van het personeel van de school. In dat geval raden we u aan om dat eerst met de betrokken medewerker te bespreken. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de directie van de school. Handelt de schooldirectie de klacht niet naar tevredenheid af, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van Saenstroom.
De klachtenregeling beschrijft de procedure voor het indienen van een klacht. Het bestuur van Saenstroom kan de klacht zelf behandelen of voorleggen aan de klachten- en bezwarencommissie. Het reglement van de klachten- en bezwarencommissie Saenstroom vindt u hier.

U kunt ook contact zoeken met David Hagemann, de interne contactpersoon van Saenstroom. Hij bekijkt de situatie vanaf de zijlijn en geeft advies en steun bij het vinden van een oplossing. U kunt een mail sturen naar d.hagemann@saenstroom.nl. Hij neemt indien gewenst contact op met de externe vertrouwenspersoon, mevrouw M. Corba, te bereiken via info@jccconsulting.nl, of op tel. 06-53927978

Vertrouwensinspecteurs

In het onderwijs zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam. Met hen dient de school te overleggen als er sprake is van seksueel misbruik van een leerling. Bij een redelijk vermoeden hiervan is de schoolleiding verplicht aangifte te doen bij de politie. Andere situaties waarin een vertrouwensinspecteur kan worden ingeschakeld zijn: geweld, grove pesterijen, extremisme, discriminatie en fundamentalisme. Meldpunt vertrouwensinspecteurs:

telefoon 0900 11 13 111.