Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan. In de MR van Saenstroom opdc zijn personeel en ouders vertegenwoordigd in de zogenoemde personeelsgeleding en de oudergeleding. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals de financiën. Over sommige zaken mag de MR de directie adviseren, er zijn ook zaken waarvoor de instemming van de MR is vereist. De rechten en bevoegdheden van de MR en de verschillende geledingen afzonderlijk zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap.